Skip to main content

Regulamin OpenLAB

Zapoznaj sie zasadmmi obowiązującymi w OpenLAB Głogów.
Pobierz, uzupełnij deklarację i dostarcz ją do biura FUndacji.
Dokonaj opłaty za zajęcia i działaj!

Regulamin

Zapoznaj się z obowiązującymi w OpenLABie zasadami.

DEKLARACJA

Pobierz, wydrukuj i uzupełnij deklarację uczestnika zajęć.

OPŁATA

Dokonaj terminowej płatności za zajęcia w OpenLABie.

DZIAŁAJ

Korzystaj z naszej oferty i realizuj swoje pomysły!

REGULAMIN OPENLAB GŁOGÓW

§ 1. Zakres regulacji Regulaminu

 1. Informacje ogólne. Regulamin określa zasady korzystania z przestrzeni i oferty funkcjonującej pod nazwą OpenLAB Głogów, zarządzanej przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Głogowie przy ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000368272, NIP 6932165174, REGON 021410256.
 2. Zakres Regulaminu OpenLABu. Niniejszy Regulamin reguluje zasady przebywania i korzystania z przestrzeni OpenLAB Głogów.

§ 2. Definicje

Fundacja, FLIS – Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

Zarząd – Zarząd Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych

OpenLAB Głogów, OpenLAB – Przestrzeń warsztatowa prowadzona przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych składająca się z Pracowni, zlokalizowana przy ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów.

Strona internetowa – strona internetwoa OpenLABu dostepna w sieci Internet pod adresem  http://www.OpenLAB.glogow.pl

Zajęcia – wszelkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy, warsztaty, organizowane przez Fundację w OpenLAB.

Pracownia – Pracownie funkcjonujące w ramach OpenLABu tj. sale warsztatowe, m.in. fotograficzna, stolarska, modelarska, plastyczna, graficzna, krawiecka, muzyczna.

Przestrzeń coworkingowa – Miejsce w przestrzeni OpenLABu do pracy wspólnej lub indywidualnej użytkowników, przy nie zarezerwowanych stanowiskach lub miejscach do tego wyznaczonych.

Koordynator OpenLABu – Osoba kierująca i nadzorująca pracę OpenLABu.

Prowadzący – Osoba sprawująca nadzór nad poszczególną Pracownią, posiadająca odpowiednią wiedzę, która pozwala na prowadzenie zajęć i przeszkolenie Użytkownika danej Pracowni

Opiekun stanowiska – osoba odpowiadająca za dane stanowisko pracy, posiadająca wiedzę, która pozwala na przeszkolenie Użytkownika z zakresu jego użytkowania.

Stanowisko pracy – stanowisko dedykowane, wyposażone w określone narzędzia, maszyny i urządzenia, którego użytkowanie regulują odrębne wytyczne, regulaminy stanowiskowe i instrukcje BHP

Przedstawiciel OpenLABu – Koordynator, Wolontariusz,Zarząd.

Użytkownik − osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (pracownik tej osoby), zgłaszająca się do OpenLABu i zamierzająca skorzystać z oferty OpenLABu w ramach poszczególnych Pracowni, która odpowiednio zapoznała się zasadami BHP, Ppoż, Regulaminem i przeszła szkolenie stanowiskowe, podpisała oświadczenie, zapoznała się z zasadami BHP i P.POŻ, przeszła szkolenie stanowiskowe, wniosła opłatę zgodnie z Cennikiem. Mająca prawo do korzystania z OpenLABu, zobligowana do przestrzegania Regulaminu.

Uczestnik – Użytkownik korzystający z Zajęć w OpenLABie

Wolontariusz – osoba posiadająca ważną umowę o wolontariacie. Upoważniona do zarządzania przestrzenią OpenABu.

Regulamin OpenLABu – Niniejszy Regulamin

Regulamin Pracowni – Regulamin poszczególnych Pracowni

Inne używane w Regulaminie pojęcia i skróty – Zgodnie z Regulaminem i Schematem organizacyjnym OpenLABu

Kara – Kara nałożona na Użytkownika w postaci ograniczenia dostępu do OpenLABu albo dożywotni zakaz wstępu do OpenLABu

§ 3. Przestrzeń OpenLABu

Rodzaje pracowni

 1. Przestrzeń OpenLABu składa się z następujących pomieszczeń:
  1. Pracownia multimedialna (sala L1)
  2. Pracownia stolarska (sala L2)
  3. Pracownia modelarska (sala L3)
  4. Pracownia plastyczna (sala L4)
  5. Pracownia graficzna  (sala L4)
  6. Pracownia muzyczna (sale P1, P2, P3)
  7. Pracownia eko (sala P4)
  8. Magazyn (sala P5)
  9. Zaplecze sanitarne
  10. Część wspólna (korytarze, klatki schodowe, przedsionki, plac przed budynkiem, obszar w promieniu 15 metrów od budynku)
 2. Każda Pracownia posiada:
  1. Prowadzącego, który odpowiada za daną Pracownię, dokonuje przeszkolenia Użytkownika,
  2. wyposażenie, składające się z mebli, maszyn i narzędzi,
  3. regulamin wewnętrzny Pracowni – dotyczy tylko Pracowni X i Pracowni Y.
 3. Przestrzeń OpenLABupodzielona jest na strefę czystą i brudną. Prace brudne takie jak szlifowanie, cięcie, malowanie natryskowe powinny być wykonywane w strefie brudnej (Pracownia stolarska (sala L2) i Pracownia modelarska (sala L3)). W strefie czystej (pozostałe pomieszczenia) obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac mogących doprowadzić do jej trwałego zanieczyszczenia.
 4. Zasady korzystania z przestrzeni wspólnej:
  1. Obowiązuje zakaz spożywania środków psychoaktywnych, alkoholu i palenia papierosów.
  2. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
  3. Każdy Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości na terenie OpenLABu.
  4. Śmieci, odpady i opakowania należy wyrzucać na bieżąco do kosza. Zapełniony koszt należy niezwłocznie opróżniać do kontenera znajdującego się na placu przy OpenLABie.

§ 4. Użytkownik

Obowiązki

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania prac na stanowisku dedykowanym dla danych prac.
 2. Użytkownik może korzystać z pracowni i przystąpić do prac tylko i wyłącznie po:
  1. uprzednim przeszkoleniu przez Prowadzącego daną Pracownię, która została przez wybrana przez Uzytkownika oraz
  2. zapoznaniu się z Regulaminem OpenLABu oraz Regulaminem konkretnej Pracowni, z której zamierza skorzystać oraz
  3. po przeszkoleniu z zakresu BHP, co potwierdza się złożeniem stosownego Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik przebywając w OpenLABie zobowiązany jest m.in. do:
  1. wnoszenia opłat wynikających z zapisów niniejszego Regulaminu oraz Cennika,
  2. przestrzegania zasad porządku na stanowiskach i w przestrzeni OpenLABu,
  3. poszanowania osób i mienia,
  4. przestrzegania powszechnie obowiązujących norm,
  5. przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad etyki,
  6. dbania o dobrą atmosferę pracy,
  7. oszczędzania energii elektrycznej, w szczególności wyłączając zbędne: oświetlenie oraz urządzenia, zwracania uwagi na urządzenia w trybie stand-by takie jak np. ładowarki,
  8. dbania o stan sprzętu oraz prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania,
  9. postępowania w sposób nie kolidujący z uprawnieniami innych Użytkowników Pracowni,
  10. naprawienia na własny koszt wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z jego/jej i/lub winy swoich Gości,
  11. zachowania poufności o danych innych Użytkowników OpenLABu i ich działalności oraz poszanowania praw własności intelektualnej innych użytkowników, oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,
  12. przestrzegania instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji postępowania w przypadkach nagłych,
  13. W OpenLABie zabronione jest wykonywanie prac komercyjnych.

Małoletni

 1. Użytkownik małoletni może korzystać z maszyn i urządzeń wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody (wzór stanowi Załącznik nr 1) prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik małoletni może korzystać z oferty OpenLABu tylko i wyłącznie w obecności Prowadzącego daną Pracownię.

Przed skorzystaniem z urządzeń/narzędzi

Przed skorzystaniem z oferty OpenLABu (rozpoczęciem pracy przy urządzeniu) Użytkownik zobowiązany jest:

 • dokonać opłaty za korzystanie z oferty OpenLABu, zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej OpenLAB Głogów oraz w przestrzeni OpenLAB.
 • zgłosić się do Prowadzącego daną Pracownię na szkolenie stanowiskowe,
 • zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem danej Pracowni, zasadami BHP, Ppoż, środowiskowymi, obsługą danego urządzenia lub maszyny, co potwierdza złożeniem podpisu pod dokumentem,
 • ostateczną decyzję o podjęciu samodzielnej pracy przez Użytkownika podejmuje Prowadzący danej Pracowni.

Korzystanie z urządzeń i narzędzi OpenLABu

 1. Korzystanie z narzędzi i urządzeń OpenLABu odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Od momentu podjęcia pracy ze sprzętem/urządzeniem do momentu jego zwolnienia, Użytkownik ponosi za niego pełną odpowiedzialność.
 3. Po skończonej pracy Użytkownik Pracowni jest zobligowany do odłożenia narzędzi lub urządzeń na ich miejsce oraz uprzątnięcia stanowiska pracy. Przed opuszczeniem stanowiska winien upewnić się  czy sprzęt jest sprawny i przygotowany do użycia przez następnego Użytkownika.
 4. Elektronarzędzia, szlifierki, wiertarki, narzędzia ręczne, komputery, instrumenty muzyczne i nagłośnienie, maszyny do szycia są dostępne dla Użytkowników (po instruktażu ogólnym i stanowiskowym z zakresu BHP).
 5. Narzędzia wysokoobrotowe, wysokonapięciowe są dostępne dla Użytkowników (po instruktażu BHP i stanowiskowym) pod nadzorem Prowadzącego daną Pracownię.
 6. Urządzenia specjalistyczne – praca i obsługa maszyn odbywa się wyłącznie pod nadzorem Prowadzącego daną Pracownię.

Zniszczenie, naprawa

Użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany narzędzi lub urządzeń dostępnych w OpenLABie w przypadku, gdy konieczność ich naprawy lub wymiany wynika z faktu: posługiwania się danym narzędziem lub urządzeniem przez Użytkownika Pracowni w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem albo Użytkownik ponosi winę za zaistniały stan faktyczny. W takim przypadku o sposobie postępowania decyduje Prowadzący danej Pracowni.

Warunki korzystania z sal przez zespoły muzyczne

 1. Do korzystania z sal uprawnieni są Użytkownik OpenLAB. Zespoły mogą korzystać z sal w czasie wyznaczonym przez harmonogram. Członkowie zespołów mają również możliwość skorzystania z sal w czasie innym niż w harmonogramie, pod warunkiem wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za salę i klucze oraz uzyskania zgody Koordynatora.
 2. Aktualny harmonogram jest umieszczany na drzwiach danej Sali oraz w biurze Fundacji.
 3. W trakcie prób i spotkań zespołu w OpenLAB, osobą odpowiedzialną za salę jest lider zespołu.
 4. Lider zespołu jest zobowiązany do kontroli nad salą, w szczególności – pilnuje przestrzegania przez członków zespołu regulaminu OpenLAB. Osoby łamiące ustalone zasady są usuwane z OpenLAB.
 5. Lider zespołu jest odpowiedzialny za klucze do sali. Po zakończeniu zajęć lider zamyka pustą salę i zabezpiecza klucze. Lider może zezwolić członkom zespołu na pozostanie w sali, pod warunkiem wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za klucze. W takim wypadku lider zostawia wybranej osobie, która przejmuje odpowiedzialność za salę i sprzęt w niej się znajdujący. Jeżeli żaden członek zespołu nie zgadza się na przejęcie odpowiedzialności, wszyscy opuszczają salę, którą lider zamyka.
 6. Zabrania się przekazywania kluczy osobom nie będącym członkami zespołu i OpenLAB.
 7. Kategorycznie zabrania się korzystania ze sprzętu (instrumentów, wzmacniaczy, mikrofonów, kabli itp.) należącego do innych Użytkowników OpenLABu lub do Fundacji, bez uzgodnienia z właścicielem (sprzęt prywatny) lub Koordynatorem (sprzęt należący do Fundacji). Wszystkie uwagi dotyczące sprzętu są zgłaszane Koordynatorowi.
 8. Odpowiedzialność za klucze do sali jest rozumiana dosłownie. Osoba pilnująca kluczy odpowiada za zachowanie osób przebywających razem z nim na terenie OpenLABu oraz za sprzęt znajdujący się w sali. Zdrowy rozsądek nakazuje w takiej sytuacji okresową obserwację stanu rzeczy w sali i ocenę, czy wszystko jest w porządku – oraz zajęcie miejsca, które taką obserwację umożliwi.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Zajęciach

 1. Aktualna oferta Zajęć znajduje się na stronie www.OpenLAB.glogow.pl oraz w materiałach informacyjnych OpenLAB, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp. oraz pod numerem telefonu +48 76 832 18 04 i pod adresem e-mail openlab@openlab.glogow.pl.
 2. Warunkiem udziału w Zajęciach organizowanych przez Fundację w OpenLAB jest wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej  oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć, o czym Prowadzący lub Koordynator każdorazowo poinformują uczestników Zajęć, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą OpenLABu (plenery, wernisaże, wystawy, festiwale, itp.). O miejscu i terminie ich realizacji Prowadzący każdorazowo poinformują Uczestników Zajęć, rodziców/opiekunów prawnych Uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uczestnik bierze udział w zajęciach realizowanych poza siedzibą OpenLABu na własną odpowiedzialność.
 5. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach grupowych, odbywających się w systemie cyklicznym, Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć w ciągu 3 dni od planowanego terminu ich rozpoczęcia. Zasady odwołania zajęć odbywających się w systemie innym niż cykliczny, każdorazowo dostępne są na stronie internetowej. W obu przypadkach OpenLAB zwróci uczestnikom zajęć w całości wpłaconą należność.
 6. Prowadzący daną Pracownię odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć i osób z nimi współpracujących.
 8. Fundacja nie jest zobligowana do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od Fundacji.

§ 6. Zasady udziału w Zajęciach organizowanych poza OpenLABem

 1. Zajęcia organizowane przez Fundację mogą odbywać się również poza siedzibą OpenLABu, pod stałym nadzorem Prowadzących wyznaczonych przez Fundację.
 2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia odbywającego się poza OpenLABem z powodu złej pogody lub innej przyczyny.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka na miejsce zbiórki i odbierania dziecka z wyznaczonego miejsca, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo złożyć oświadczenie o zgodzie na samodzielny powrót do domu dziecka. Niezłożenie oświadczenia zwalnia Fundację z odpowiedzialności za małoletniego, który nie został odebrany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Fundację poza siedzibą OpenLABu mają w szczególności obowiązek wykonywać polecenia Prowadzących, szanować i wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem udostępnione podczas zajęć mienie i materiały, a także przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 6. Podczas zajęć organizowanych przez Fundację poza OpenLABem niedopuszczalne jest samowolne oddalenie się od Prowadzących.

§ 7. Zapisy na Zajęcia

 1. Elektronicznie przez formularz w zakładce Zapisy – odpowiednie linki znajdują się na www.OpenLAB.glogow.pl.
 2. W siedzibie Fundacji.
 3. Uczestnik zajęć (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji uczestnika zajęć, która jest integralną częścią regulaminu, najpóźniej w dniu, w którym po raz pierwszy korzysta z zajęć. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z tym iż uczestnik zajęć (lub jego opiekun prawny) zapoznał się i akceptuje, zawarte w niniejszym regulaminie warunki udziału w zajęciach organizowanych przez Fundację.
 4. Fundacja ma prawo nie przyjąć Deklaracji uczestnika zajęć w Zajęciach oraz odmówić prawa korzystania z OpenLABu z osobą, która jest dłużnikiem Fundacji.
 5. Uczestnik (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Fundacji o swojej stałej rezygnacji z uczestniczenia w Zajęciach. Rezygnację należy złożyć najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć.

§ 8. Opłaty za zajęcia

 1. ZASADY OGÓLNE
  1. Ze względu na specyfikę i różnorodność zajęć obowiązuje miesięczna opłata stała i/lub jednorazowa opłata za zajęcia.
  2. Dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu lub karnet.
  3. Osoby, które nie opłaciły zajęć w terminie, nie mają prawa uczestniczenia w nich.
  4. Występy uczestników danej sekcji czy pracowni, pokazy, wystawy, udział w przeglądach, festiwalach, wernisażach traktowane są również jako zajęcia.
  5. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia go do żądania zwrotu dokonanej opłaty.
  6. W wyjątkowych przypadkach – absencja na zajęciach powyżej 50 % w danym miesiącu, wynikająca ze zdarzenia losowego – upoważnia uczestnika do ubiegania się o zmniejszenie bądź całkowite zwolnienie z opłaty za dany miesiąc. Decyzję w tej sprawie podejmuje wyłącznie Koordynator OpenLABu na podstawie podania złożonego (drogą elektroniczną lub tradycyjną) do końca miesiąca, którego dotyczy nieobecność. Podanie powinno zawierać uzasadnienie.
  7. Zajęcia odwołane z przyczyn leżących po stronie OpenLABu zostaną odpracowane w innym terminie.
 2. MIESIĘCZNE OPŁATY STAŁE
  1. mają charakter ryczałtowy i są niezależne od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Opłata nie może być traktowana jako suma wpłat za pojedyncze zajęcia.
  2. należy uiszczać zgodnie z obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek bankowy Fundacji najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca:
   Raiffeisen POLBANK oddział Głogów: 12 1750 0012 0000 0000 4106 2509
   Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
   W tytule wpłaty należy wyszczególnić: – imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zajęć – nazwę miesiąca, za jaki odpłatność jest dokonywana.
   UWAGA: brak powyższych danych uniemożliwiających identyfikację uczestnika będzie skutkowało zwrotem przelanych środków na konto nadawcy i tym samym będzie oznaczał brak dokonanej płatności
  3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wpłat gotówkowych w siedzibie Fundacji. Chęć otrzymania faktury należy zgłaszać w siedzibie Fundacji.
 3. JEDNORAZOWE WEJŚCIA
  1. Dotyczą wybranych zajęć wyszczególnionych w ofercie OpenLAB i/lub Cenniku.
  2. Wejściówki są płatne przed zajęciami przelewem na konto lub w siedzibie OpenLABu według obowiązującego cennika.
 4. ZNIŻKI
  1. Do obowiązującego cennika OpenLAB wprowadza się zniżkę w wysokości 100% od ceny podstawowej opłaty za zajęcia organizowane przez OpenLAB dla:
   1. dla osób do 18 r. ż. posiadających aktywny status ucznia
  2. Do obowiązującego cennika OpenLAB wprowadza się zniżkę w wysokości 50% od ceny podstawowej opłaty za zajęcia organizowane przez OpenLAB dla:
   1. dla osób do 26 r. ż. posiadających aktywny status ucznia lub studenta
   2. dla osób posiadających Głogowską Kartę Seniora
  3. Podstawę zniżki należy zweryfikować w siedzibie Fundacji przed dokonaniem płatności.
  4. Upust w opłacie za zajęcia uwzględniany jest tylko wobec osób płacących w terminie (zgodnie z Regulaminem zajęć OpenLAB).
  5. Zniżka nie sumuje się z innymi rabatami udzielanymi przez OpenLAB. Zniżki nie dotyczą także opłat akredytacyjnych za uczestnictwo w konkursach, festiwalach i warsztatach organizowanych przez OpenLAB oraz opłat za wynajmy i wypożyczenia.

§ 9. Dostępność OpenLABu

 1. Informacja dotycząca godzin, w których przestrzeń OpenLABu jest dostępna dla Użytkowników, umieszczono na stronie internetowej OpenLAB Głogów.
 2. Korzystanie z OpenLABu poza ustalonymi godzinami pracy nie jest możliwe.
 3. OpenLAB zastrzega sobie prawo do organizowania wydarzeń zamkniętych w OpenLABie takich jak np.: szkolenia, warsztaty, spotkania, wystawy, imprezy okolicznościowe.
 4. Informacja o możliwych ograniczeniach dostępności OpenLABu, zostanie podana najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wydarzeń zamkniętych i otwartych.
 5. Informacje o planowanych wydarzeniach znajdują się na stronie OpenLABu pod adresem www.OpenLAB.glogow.pl w zakładce „Wydarzenia”.
 6. Dostępność Pracowni i urządzeń możliwa jest po uzgodnieniu z Prowadzącym daną Pracownię i wcześniejszej rezerwacji, telefonicznej lub mailowej.
 7. OpenLAB zastrzega możliwość zmian w dostępności w wyniku nieprzewidzianych sytuacji, jak siła wyższa.

§ 10. Odszkodowania/Odpowiedzialność

 1. Koordynator OpenLABu nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje niebezpieczne i ich konsekwencje, które wynikają bezpośrednio z winy Użytkownika oraz nieprzestrzegania zasad BHP.
 2. Koordynator zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednak nie odpowiada za rzeczy Użytkowników OpenLABu pozostawione w lokalu i szafkach.

§ 11. Bezpieczeństwo

 1. OpenLAB wyposażony jest w odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP, sprzęt BHP (gaśnice, apteczki, koc gaśniczy), oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów P.POŻ. i ochrony środowiska obowiązujących w obiekcie.
 3. Użytkownik OpenLABu zobowiązany jest do odbycia szkolenia stanowiskowego, które które Prowadzący Pracownię w OpenLAB przeprowadza bezpłatnie przed rozpoczęciem prac.
 4. Koordynator OpenLABu, Prowadzący mają prawo usunąć z OpenLABu osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń.
 5. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Pracowni lub niedostosowanie się do poleceń Prowadzącego lub Koordynatora, Użytkownik może otrzymać ograniczony dostęp do OpenLABu albo może otrzymać zakaz dostępu do OpenLABu. W przypadku nałożenia kary na Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot poniesionych kosztów (w tym opłaty za dostęp do OpenLABu).
 6. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób znajdujących się na terenie OpenLABu.
 7. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać Prowadzącemu. Zabronione jest podejmowanie prób samodzielnych napraw.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z maszyn i narzędzi pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania wszelkich środków psychoaktywnych – jak np. leki, narkotyki,  – na terenie OpenLABu.
 10. W przypadku skaleczeń lub jakichkolwiek urazów należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Prowadzącemu danej Pracowni. W przypadku posiadania umiejętności należy zaopatrzyć ranę korzystając z apteczek pierwszej pomocy umiejscowionych w OpenLABie: przy wejściu głównym.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz dane osobowe dzieci rodziców/opiekunów prawnych zebrane w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez OpenLAB będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) (dalej: „Ustawa”).
 2. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz danych osobowych dzieci jest Fundacja. Dane rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Fundację na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO. W zakresie w jakim wyrażono zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, dane rodziców/opiekunów prawnych dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz dane osobowe dzieci przekazane w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez OpenLAB mogą zostać powierzone przez OpenLAB do przetwarzania innym podmiotom trzecim (patrz: postanowienia dotyczące RODO zamieszczone w deklaracji uczestnika zajęć).
 4. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych dziecka rodzica/opiekuna prawnego i ma możliwość ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych oraz zgoda na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację w OpenLABie w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Fundacji i OpenLABu może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W celu wykonania uprawnień, o których mowa w pkt 4 i 5, rodzic/opiekun prawny dziecka powinien skontaktować się z Fundacją.
 7. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych lub danych osobowych dziecka rodzica/opiekuna prawnego przez Fundację narusza przepisy RODO lub Ustawy.
 8. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane osobowe dziecka rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Fundację w OpenLABie będą przechowywane przez 5 lat od dnia zawarcia Umowy (w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych) oraz przez 10 lat od dnia, kiedy roszczenia wynikające z Umowy stały się wymagalne (w zakresie danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń z Umowy), chyba, że terminy te na skutek zmiany przepisów ulegną zmianie.
 9. Dane przetwarzane w celach marketingowych oraz dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację w OpenLABie będą przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 10. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, rodzic/opiekun prawny dziecka może kontaktować się bezpośrednio z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@flis.org.pl.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z przestrzeni OpenLABu nie może pod żadnym pozorem ustalać niczego co dotyczy OpenLABu z osobami trzecimi bez zezwolenia/konsultacji z Koordynatorem. Konsekwencją złamania zakazu jest zakaz wstępu do OpenLABu.
 2. Każdy Prowadzący w OpenLABu zobowiązany jest zapoznać się i stosować zasady wprowadzone niniejszym regulaminem.
 3. Materiały i przedmioty takie jak drewno, tworzywa sztuczne, elementy mechaniczne, komponenty elektroniczne, artykuły biurowe, pozostawione w OpenLABie po 30 dniach kalendarzowych przechodzą na własność OpenLABu, chyba, że Użytkownik poinformuje w drodze elektronicznej, iż będzie je nadal używał w określonym terminie.
 4. Prace powstałe na zajęciach są własnością ich autorów, z zastrzeżeniem że prace nie odebrane do końca cyklu tj. do 20 grudnia danego roku, przechodzą na własność Fundacji.
 5. Powstałe na zajęciach dzieła, jak utwory muzyczne, fotografie, filmy, prace plastyczne i graficzne, modele przestrzenne, instalacje artystyczne, wytwory rękodzieła, itp. Fundacja OpenLAB ma prawo wykorzystywać w trakcie organizowanych przez siebie imprez i innych przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie działalności OpenLABu. Za te publikacje uczestnicy zajęć nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym związanych z zakresem i rodzajem oferty. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.OpenLAB.glogow.pl wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Uczestnik wyraża zgodę na nową treść Regulaminu poprzez złożenie nowej deklaracji lub poprzez rozpoczęcie uczestniczenia w zajęciach
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.